اطلاعات مهم در مورد برلین پاس

با توجه به تحولات فعلی در رابطه با گسترش COVID-19 ، هیچ برلین پاسی در برلین صادر نمی شود و یا فعلاً تمدید می شود. برلین پاس های  منقضی شده معتبر هستند.

بلیط S برلین را نیز می توان با یک برلین پاس تاریخ گذشته خریداری کنید. و همچنین میتوانید این بلیط را بدونه برلین پاس خریداری کنید.

برای این منظور ، افراد دارای مجوز استفاده از این بلیط ها  باید برگه پشتیبانی مالی  را با خود حمل کرده و شماره پرونده یا شماره قرارداد خانه  خود را دربلیط یادداشت کنید. این  قانون  تا 31 ماه مه 2020 معتبر است. کارمندان اداره حمل و نقل برلین از این قانون مطلع شده اند. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد برلین پاس را در اینجا بیابید