اطلاعات ونکاتی عملی دربارە ویروس کرونا

همە سوالات در بارە ویروس کورونا؛

 چگونە مبتلا میشوید؟ چە اقداماتی در دوران قرنطینە ضروری هستند؟ در  دوران قرنطینە خانگی باید مراقب چە چیزهایی باشم؟ بهترین راه محافظت از خودمان چیست؟ و خیلی از سوالات دیگری کە مرکز اتنومدیکال آلمانی بە هفدە زبان مختلف بە آن پرداختە است

  نکات جالب و اطلاعات عملی دربارە ویروس کورونا

دربارە ویروس جدید کورونا کە درتمام دنیا پخش شدە است نام رسمی این ویروس “سارس-کوڤ-٢”  یان همان کووید ١٩ کە باعث تنگی نفس میشوداین ویروس میتواند از طریق قطرات یا عفونت بە افراد دیگر منتقل شوداین ویروس حتی می تواند از فردی بە فرد دیگر، از طریق غشای مخاطی یا بە صورت غیر مستقیم از طریق دست انتقال دادە شود. و در صورتیکە دستها با مخاط دهان ، بینی و چشم تماس پیدا میکنند بنابراین از این طریق این ویروس میتواند سرایت پیدا کند. بیشتر بخوانید