کرونا به راحتی برای کودکان توضیح داد

ویروس کرونا چیست؟ چگونه می توانم خود را محافظت کنم؟ این ویدیو را تماشا کنید، بعدا بیشتر می دانید…